Chi tiết tài liệu

Tiêu đề: Quán triệt sự thống nhất giữa tính khoa học và tính cách mạng của phép biện chứng duy vật cho học viên các trường công an nhân dân
Tác giả: Đặng Thị Thúy Hoa
Chủ đề: Công an nhân dân,Học viên,Khoa học,Phép biện chứng duy vật
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: tr. 111-116
Số lần đọc: 1 Số lần tải: 0
Tên File Dung lượng Loại File
File tài liệu 1 187 Kb .pdf
Lên đầu trang