Danh mục tài liệu

Danh mục tài liệu

Kết quả tìm kiếm : 0

Giáo trình triết học Mác - Lênin Giáo trình triết học Mác - Lênin
Tác giả : Long,Nguyễn Ngọc;Vui,Nguyễn Hữu
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 2:29:26 PM
Giáo trình kinh tế chính trị mác-lênin Giáo trình kinh tế chính trị mác-lênin
Tác giả : Hảo,Nguyễn Văn;Kháng,Nguyễn Đình;Tốn,Lê Danh
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 2:55:43 PM
Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
Tác giả : Hãn,Lê Mậu;Mưu,Trình;Thắng,Mạch Quang
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 3:06:22 PM
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả : Thắng,Mạch Quang
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 3:14:20 PM
Nuôi lợn siêu nạc Nuôi lợn siêu nạc
Tác giả : Lăng,Trương
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 3:54:52 PM
Newheadway Elementary Student's book Newheadway Elementary Student's book
Tác giả : ,Liz and John Soars
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 4:06:41 PM
Giáo trình hướng dẫn sử dụng excel 2010 Giáo trình hướng dẫn sử dụng excel 2010
Tác giả :
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 11/30/2015 3:26:35 PM
Giống gia súc Giống gia súc
Tác giả :
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 12/2/2015 9:05:44 AM
Bài giảng chăn nuôi gia cầm Bài giảng chăn nuôi gia cầm
Tác giả :
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 12/2/2015 3:20:49 PM
Vệ sinh an toàn thực phẩm Vệ sinh an toàn thực phẩm
Tác giả : Thủy,Nguyễn Thanh
Năm XB : |
Vị trí: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ngày tạo: 12/9/2015 10:32:47 AM
Lên đầu trang